Kinetyka w fizyce

Kinetyka jest częścią składową mechaniki, dokładniej ujmując działem dynamiki. Jej nazwa pochodzi od greckiego "kinetikos" co oznacza tyle co "wprowadzający w ruch" czy "poruszający".

Jest nauką o ruchu ciał z uwzględnieniem działających na nie sił. W niektórych typologiach kinetyka zawiera w sobie dynamikę i statykę, lecz częściej uważana jest za składową tej drugiej. W fizyce kinetyka jest działem fizyki teoretycznej obejmującym procesy makroskopowe zachodzące w stanie układu różnym od stanu równowagi termodynamicznej. W przeważającej większości przypadków odchylenia układów makroskopowych od równowagi są bardzo małe.

Fizyczna postać kinetyki dzieli się na:

  • kinetykę fenomenologiczną, w której obiektem badania są prawa rządzące zmianami parametrów makroskopowych, które charakteryzują nierównowagowy stan układów;
  • kinetykę statystyczną, której to z kolei celem jest odnajdywanie współczynników kinetycznych (takich jak lepkość, przewodzenie ciepła, dyfuzja) występujących w równaniach fenomenologicznych.

W zagadnieniach tych podstawowe znaczenie ma zasada symetrii (związek wzajemności Onsagera) dotyczący współczynnika kinetycznego. Na ogół udaje się określić tylko rząd wielkości tych współczynników, ich właściwości symetrii, związki między różnymi współczynnikami, ich zależność od temperatury, pola magnetycznego itp. Termin "energia kinetyczna" jest zapewne wszystkim znany, a jest to energia, którą obdarzone jest ciało podczas ruchu.

By obliczyć wartość tej energii wystarczy pomnożyć masę ciała przez kwadrat jego prędkości, a następnie wynik podzielić przez dwa. Bardzo rozbudowanym działem jest także kinetyka chemiczna zajmująca się badaniem przebiegu reakcji chemicznych zachodzących w czasie. I chociaż wydaje się ona najbardziej "fizycznym" z działów chemii zalicza się ją jednak do nauk chemicznych. Oddzielnym działem jest także kinetyka procesów biologicznych.

Kinetyka często bywa mylona z kinematyką jednak nie są to terminy tożsame.